Obsluha stavebných strojov

Do základného kurzu môže byť zaradený uchádzač, ktorý dovŕšil 18 rokov a doloží:

  1. prihlášku na skúšku (osobitné tlačivo) v ktorom treba uviesť osobné údaje, lekárska správa, zácvičná prax
  2. vodičský preukaz ak ide o skupinu ktorá má schválenú prepravu po verejných komunikáciách ( pre stroje s celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg je potrebné vodičské oprávnenie skupiny C )

Typy kurzov:

  1. Obsluha stavebných strojov – Základný kurz (ZK)
  2. Obsluha stavebných strojov – Rozširovací kurz (RK)
  3. Obsluha stavebných strojov – Periodické školenie (PŠ)

Školenie obsluhy stavebých strojov ( školenia strojníkov stavebných strojov ).

Obsluhovať stavebný stroj môže len osoba s platným preukazom strojníka stavebných strojov. Zamestnávateľ preto môže stroj prideliť len takému zamestnancovi, ktorý toto oprávnenie na daný stroj vlastní. Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP

 

Zabezpečujeme:

  • Základné a rozširovacie kurzy obsluhy pre všetky typy stavebných strojov
  • Opakované školenia (min. 1 x za 2 roky)
  • Aktualizačnú odbornú prípravu (min. 1 x za 5 rokov)

 

Kontakt

Firma - Ing. Miroslav RABČAN Školská č. 304
Liesek
027 12

GPS:
49.36150549
19.66570437


www.rabcanmiroslav.com
0903 515 776
Ing. Miroslav RABČAN - riaditeľ
0902 878 729
Ing. Vlasta ČURHOVÁ
Technik PO a BOZP
- školiace stredisko - PREUKAZY
miroslavrabcan@gmail.com. alebo wlasticka.firmarabcan@gmail.com